Misioni i Qendrës Rinore:

Zhvillimi i nje ambienti demokratik dhe civil, në të cilin të rinjtë të jenë element kyc në vendimmarrje, në proceset e zhvillimit dhe proceset e  shoqërise civile ku ata bëjnë pjesë.

  • Inkurajon lëvizjen e shoqërise civile, fushatave ndërgjegjësuese, të cilat synojnë përmirësimin e politikave qeverisëse të lidhura me rininë, edukimin, shëndetin publik, mjedisin, barazinë gjinore,
  • Edukimi i të rinjve dhe ngritje kapacitetesh, (kryesisht përmes trajnimeve dhe edukatorëve bashkëmoshatare , të mësuarët e të rinjve nga të rinjtë).
  • Inkurajimi dhe promovimi i vullnetarizmit.
  • Zhvillon dhe mbështet iniciativat dhe fushatat e të rinjve.
  • Zhvillimin e potencialeve kulturore dhe nxitjen e shkëmbimit ndërkulturor.