Aktiviteti i Qendrës “Epoka e Re”

Qendra Rinore “Epoka e Re” organizon aktivitete dhe ofron shërbime për të rinj të moshës 14 – 29 vjec. Qendra është hapur në vitin 2005 me qëllim kryesor adresimin e nevojave të të rinjve pranë qeverisë lokale, fuqizimin e tyre për të ndërmarrë aktivitete dhe për t’u vetëorganizuar, në mënyrë që të bëhen një pjesë aktive në komunitet.

Epoka e Re beson në fuqinë e të rinjve për të vepruar si agjentë për ndryshim në shoqëri. Lidhur me këtë, qendra organizon dhe mbështet iniciativa të ndryshme rinore me qëllim përmirësimin e politikave vendore dhe qëndrore në cështje të tilla si; edukimi, shëndeti publik, mjedisi, të rinjtë, barazia gjinore, etj.

Qëllimi i organizatës është mbështetja e procesit të ndryshimeve sociale, zhvillimit, progresit demokratik dhe përmirësimit të jetës së komunitetit, nëpërmjet bashkëpunimit me të rinjtë.

Qendra Epoka e Re mbështet dhe Parlamentin Rinor Fier si një strukturë që promovon pjesëmarrjen dhe rëndësinë që kanë të rinjtë në proceset vendimarrëse dhe në hartimin e politikave për të rinjtë.